• همه دوره ها
  • دوره آموزشی
  • مشاوره خصوصی
  • کوچینگ اختصاصی
فروش 3 برابر
۳۸%
تخفیف

دوره تخصصی فروش ۳ برابر (CRM)

بدون امتیاز ۰ رای
۳.۸۷۰.۰۰۰ تومان
۱۴۰
۳.۸۷۰.۰۰۰ تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری

بدون امتیاز ۰ رای
۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۹۵۸
۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جلسه مشاوره حضوری

بدون امتیاز ۰ رای
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۶
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه

بدون امتیاز ۰ رای
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۳
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه

بدون امتیاز ۰ رای
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۷
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان