• همه دوره ها
  • دوره آموزشی
  • مشاوره خصوصی
  • کوچینگ اختصاصی

دوره مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

بدون امتیاز ۰ رای
۲.۹۹۸.۰۰۰ تومان
۱۳۲
۲.۹۹۸.۰۰۰ تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری

بدون امتیاز ۰ رای
۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۹۴۸
۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جلسه مشاوره حضوری

بدون امتیاز ۰ رای
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۹۶
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه

بدون امتیاز ۰ رای
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۸
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه

بدون امتیاز ۰ رای
۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۷
۴۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان