آزمون استعدادیابی هالند (رایگان)

با کلیک روی دکمه زیر میتونی بدون اتلاف وقت توی آزمون شرکت کنی…

شش نوع شخصیت در آزمون هالند

واقع‌گرا ( انجام‌دهنده) Realistic (Doers)

این افراد معمولا قاطع و رقابتی هستند و به فعالیت هایی که نیاز به هماهنگی حرکتی، مهارت و قدرت دارند علاقه مند هستند. افراد با جهت گیری واقع گرایانه معمولا ترجیح می دهند به جای اینکه در مورد آن صحبت کنند یا بنشینند و به آن فکر کنند، مشکل را با انجام کاری حل کنند. آنها رویکردهای مشخص برای حل مسئله را به جای نظریه انتزاعی دوست دارند. آنها بیشتر به حوزه های علمی یا مکانیکی علاقه دارند تا فرهنگی و زیبایی شناختی. آنها دوست دارند با چیزها کار کنند.

 

جستجوگر (اندیشنده) Investigative (Thinkers)

این افراد دوست دارند فکر کنند و مشاهده کنند تا عمل، سازماندهی و درک اطلاعات را به جای متقاعد کردن و مذاکره دوست دارند. آنها فعالیت های فردی را به جای فعالیت های جمعی ترجیح می دهند. آنها دوست دارند با داده ها کار کنند.

 

هنری ( خلاق ) Artistic (Creators)

این افراد معمولا خلاق، باز، مبتکر، اصیل، ادراکی، حساس، مستقل و احساسی هستند. آنها ساختار و قوانین را دوست ندارند، مانند کارهایی که شامل افراد یا مهارت های فیزیکی می شود، و بیشتر از دیگران احساسات خود را ابراز می کنند. آنها دوست دارند که در خصوص حوزه های هنری و فرهنگی فکر کنند، سازماندهی کنند و آن ها را درک کنند. آنها دوست دارند با ایده ها و چیزها کار کنند.

 

اجتماعی (یاری‌دهنده) Social (Helpers)

به نظر می رسد افراد نیازهای خود را در موقعیت های آموزشی یا کمکی برآورده می کنند. آنها با نوع واقع گراها و جستجوگرها متفاوت هستند زیرا بیشتر به دنبال روابط نزدیک با افراد دیگر هستند و تمایل کمتری دارند که بخواهند واقعاً فکری یا فیزیکی باشند. آنها دوست دارند با مردم کار کنند.

 

کارآفرین (متقاعدکننده) Enterprising (Persuaders)

افراد سخنور خوبی هستند و از این مهارت برای رهبری یا متقاعد کردن دیگران استفاده می کنند. آنها همچنین برای شهرت، قدرت، پول و موقعیت ارزش قائل هستند و معمولاً دنبال آن خواهند رفت. آنها دوست دارند با مردم و داده ها کار کنند.

 

قراردادی ( نظم‌دهنده ) Conventional (Organizers)

این افراد قوانین و مقررات را دوست دارند و بر خودکنترلی تاکید دارند. آنها ساختار و نظم را دوست دارند و از کار بدون ساختار یا نامشخص و موقعیت های بین فردی خوششان نمی آید. آنها برای شهرت، قدرت یا موقعیت ارزش قائل هستند. آنها دوست دارند با داده ها کار کنند.

آزمون استعدادیابی هالند (رایگان)

با کلیک روی دکمه زیر میتونی بدون اتلاف وقت توی آزمون شرکت کنی…